Taco Bar, Homemade Refried Beans, Spanish Rice, Fruit, Salad Bar, Milk