Taco Bar, Homemade Beans, Spanish Rice, Salad Bar, Fruit, Milk